--> --> -->
Wyszukiwarka

Cena od

Cena do

Moc nominalna (kW)
Zakres obciążenia grzewczego (kW)
Sprawność cieplna (%)
Maksymalna długość polan (mm)
Ostatni produkt
Hitze_ALAQS_91x41.RG_(1).png
ALBERO AQUASYSTEM21 kW
90x41.RG (test)
Losowy produkt
HST54X39S0003.jpg
Akcesoria
akumulacyjny
Logo stopka

STALKO Sp. z o.o. sp. k. 
(dawniej HITZE Sp. z o.o.)  
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa, Polska

BIURO/adres do korespondencji:
ul. Gdyńska 32
26-600 Radom, Polska

MAGAZYN:
ul. Łukasika 3
26-600 Radom, Polska


TEL: +48 48 380 18 98

dołącz do nas  
Nowości

O gwarancji

powrót

Poniższe warunki dotyczą wkładów sprzedanych przez Producenta po 15.01.2019 r

 

 

WARUNKI GWARANCYJNE - WKŁADY KOMINKOWE I PIECE 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Nasze Produkty są wyrobami najwyższej jakości, wyprodukowanymi zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Użyte do ich produkcji materiały zostały starannie dobrane tak, aby cieszyć korzystających z nich Użytkowników. Jednakowoż informujemy, że do montażu tychże Produktów niezbędna jest specjalistyczna wiedza, dlatego zalecamy do skorzystania z montażu wykonywanego przez osoby bądź też firmy posiadające w tym zakresie niezbędną wiedzę i umiejętności.

Pod pojęciem „Produktu” w rozumieniu niniejszej Gwarancji rozumie się wyłącznie piece wolno stojące oraz wkłady kominkowe marki "Hitze" wyprodukowane przez STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej HITZE sp. z o.o.), ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, NIP: 9482603545, REGON: 361379132, KRS: 0000836475.

 

   

  

GWARANCJA UMOWNA

Gwarancja na Produkty marki HITZE jest udzielana:

 • na korpus stalowy wkładów kominkowych opalanych drewnem to jest: płaszcz komory spalania, mechanizm gilotyny, wylot spalin, nóżki, front i ramę drzwi - na okres 60 miesięcy od momentu sprzedaży Produktu przez dystrybutora odbiorcy końcowemu (Kupującemu);
 • na korpus stalowy pieców wolno stojących opalanych drewnem to jest: płaszcz komory spalania, wylot spalin, nóżki, front i ramę drzwi - na okres 60 miesięcy od momentu sprzedaży Produktu przez dystrybutora odbiorcy końcowemu (Kupującemu);
 • na pozostałe części Produktu w tym: elementy popielnika, ruszt, rączki, klamki i uszczelnienia – na okres 12 miesięcy od momentu sprzedaży Produktu przez dystrybutora odbiorcy końcowemu (Kupującemu).

Podstawę do skorzystania z uprawnień przysługujących w ramach niniejszej gwarancji stanowi Karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu bądź faktury.

Zakup Produktu powinien być potwierdzony w Karcie Gwarancyjnej datą i czytelnym podpisem sprzedawcy oraz pieczątką i podpisem osoby lub firmy zajmującej się montażem Produktu.

 

 

OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I PRZYPADKI NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

Nasze Produkty – piece i wkłady kominkowe objęte są gwarancją na wszelkie wady fizyczne powstałe fabrycznie lub materiałowo, jednakże w granicach określonych poniżej:

 1. Szkło oraz ceramiczne wyłożenie komory spalania jako elementy najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.
 2. Gwarancją nie są objęte również przypadki niewłaściwego użytkowania Produktów polegające m.in. na modyfikacji Produktów poprzez usunięcie wszelkich uszczelek lub ich części, modyfikacji dopływów powietrza, zmian konstrukcyjnych wkładu, czy też innych przypadków polegających na ingerencji w substancję Produktu.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za brak sprawności Produktu oraz jego uszkodzenia powstałe na skutek jego wadliwego użytkowania, tj. użytkowania niezgodnego z Instrukcją montażu i obsługi oraz przepisami prawa związanego z zainstalowaniem i eksploatacją. Gwarancja obejmuje wyłącznie przypadki, w których montażu Produktu dokonały osoby lub firmy specjalizujące się w tego rodzaju działalności, tj. posiadające w tym zakresie niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

 

 WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Gwarancją nie są objęte również uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • stosowania paliwa innego niż wskazane przez Producenta,
 • spalania odpadów węglowych, materiałów syntetycznych, ropopochodnych,
 • zalania paleniska wodą,
 • gwałtownego rozpalania ognia w palenisku nie rozgrzanym,
 • wszelkich uszkodzeń mechanicznych,
 • niedbałości w użytkowaniu, w tym m.in. braku regularnego oczyszczania Produktu,
 • niewłaściwej konserwacji Produktu,
 • błędnego lub nieodpowiedniego użytkowania Produktu,
 • korozji – wkłady i piece należy chronić przed wilgocią,
 • nieprawidłowego ciągu kominowego,
 • wad powstałych na skutek transportu, bądź niewłaściwego zabezpieczenia Produktu podczas transportu.

 

 WARUNKI STOSOWANIA UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI

 1. Gwarancja umowna dotyczy wszystkich Produktów zainstalowanych i użytkowanych zgodnie z Instrukcją montażu i obsługi, wydanych wraz z Produktem w momencie zakupu.
 2. Do skorzystania z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji koniecznym jest dokonanie zgłoszenia Producentowi i przedstawienie oryginału lub kopii dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury oraz oryginału Karty gwarancyjnej. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien odpowiednio:

  - wysłać na adres e-mail: reklamacje@hitze.pl lub
  - dostarczyć osobiście pod adresem: STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej HITZE sp. z o.o.), ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom lub
  - wysłać pocztą tradycyjną na adres: STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej HITZE sp. z o.o.), ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom

  pisemną reklamację wraz z Kartą gwarancyjną (odpowiednio w przypadku wiadomości e-mail jej zdjęciem lub skanem) oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą – odpowiednio w oryginale, kserokopii bądź w postaci zdjęcia lub skanu).

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  - imię i nazwisko,
  - adres do korespondencji (również adres e-mail oraz nr telefonu),
  - przedmiot reklamacji,
  - przyczynę reklamacji.

 4. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi Karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów nie jest uznawana za ważną. Karta gwarancyjna, na której znajdują się poprawki naniesione przez osoby do tego nieupoważnione traci ważność.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne podlega weryfikacji przez Dział Reklamacji Producenta, który stwierdzi, czy wada bądź usterka nie nastąpiła z winy Kupującego i/lub czy nie podlega wyłączeniom, o których mowa w niniejszej Gwarancji.

 6. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, przy czym w przypadku konieczności wykonania dodatkowej weryfikacji zgłoszonych nieprawidłowości, których nie można będzie dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, w szczególności dokonania oględzin Produktu u Kupującego, odpowiedź zostanie skierowana do Kupującego nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.

 7. Producent, w przypadku uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego, w terminie 14 dni dokona jego bezpłatnej naprawy:

  a) poprzez dostarczenie Kupującemu nowego elementu celem dokonania jego samodzielnej wymiany, pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia Producentowi elementu wadliwego;
  b) W przypadku wystąpienia istotnych usterek/wad produktu, nienadających się do samodzielnej naprawy poprzez ich wymianę przez Kupującego, Producent zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej przez serwis Producenta u Kupującego.

 8. Koszty transportu wadliwej części do Serwisu Producenta ponosi Kupujący. Koszty wysłania nowej części do Kupującego ponosi Producent.

 9. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych koniecznych do wykonania naprawy w sposób opisany w punkcie 7 a) i b) powyżej, czas jej wykonania ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

 10. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.

 

 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji Produktu oraz innych przyczyn nie leżących po stronie producenta, mogą być usunięte wyłącznie na koszt użytkownika.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Producenta za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza gwarancją maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com
pl

SIEĆ DYSTRYBUCJI - POLSKA

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

SIEĆ DYSTRYBUCJI - ŚWIAT

ALBANIA
BELGIA
BIAŁORUŚ
BUŁGARIA
CHORWACJA
CZECHY
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCJA
GRECJA
HISZPANIA
HOLANDIA
IRLANDIA
IZRAEL
JORDANIA
LIBAN
LITWA
ŁOTWA
MACEDONIA
MOŁDAWIA
NIEMCY
NORWEGIA
POLSKA
PORTUGALIA
ROSJA
RUMUNIA
SŁOWACJA
SŁOWENIA
TURCJA
UKRAINA
WĘGRY
WŁOCHY
Logo stopka

STALKO Sp. z o.o. sp. k. 
(dawniej HITZE Sp. z o.o.)  
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa, Polska

BIURO/adres do korespondencji:
ul. Gdyńska 32
26-600 Radom, Polska

MAGAZYN:
ul. Łukasika 3
26-600 Radom, Polska


TEL: +48 48 380 18 98

dołącz do nas  
Facebook