REGULAMIN KONKURSU

 

„Wymyśl hasło promocyjne dla kominków marki HITZE”

§1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulamin” ) oznaczają:
„KONKURS” – konkurs pn. „Wymyśl hasło promocyjne dla kominków marki HITZE”, prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
„ORGANIZATOR” – właściciel marki HITZE, firma STALKO Sp. z o.o. sp.k., 00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253, numer NIP 9481990793, REGON 141434663.
„UCZESTNIK” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która sama dobrowolnie zgłasza swój udział w Konkursie.
„KUPON KONKURSOWY” – karta zgłoszeniowa do Konkursu.
„KOMISJA” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.

§2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podczas imprezy targowej „Radom Expo 2023” organizowanej w dniach 8-9 września 2023 r. w Radomiu, Struga 63, 26-600 Radom (dalej jako: „Targi”).
Konkurs rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem Targów dnia 8 września 2023 r. o godz. 09:00 i kończy się wraz z ich zakończeniem dnia 9 września 2023 r. o godz. 13:00. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w okresie trwania Targów.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§3. Warunki uczestnictwa w konkursie

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających we wspólnym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz rodziców tych osób.
Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Kupon Konkursowy musi zawierać czytelny podpis Uczestnika potwierdzający zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych celem ustalenia prawdziwej tożsamości Uczestnika i wydania mu nagrody oraz zobowiązanie do przeniesienia praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych (haseł promocyjnych).
Kupony konkursowe są nieodpłatne i są udostępniane przy stoisku Organizatora w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 powyżej.
Zgłoszenia do Konkursu, rozumiane jako złożenie kompletnie wypełnionego Kuponu Konkursowego, przyjmowane są na Targach przy stoisku Organizatora.
Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych.

§4. Zasady Konkursu

Uczestnik konkursu musi wypełnić kompletnie Kupon Konkursowy, wpisać na nim wymyślone przez siebie hasło promocyjne oraz dane kontaktowe w celu ustalenia tożsamości Uczestnika.
Jeden Uczestnik może wypełnić maksymalnie 3 (trzy) Kupony Konkursowe, przy czym jednemu Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda.
Konkurs jest jednoetapowy.
Hasła zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu (promocja kominków marki HITZE) nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że hasła zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§5. Nagrody

W Konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.
Nagrodę główną w konkursie stanowi Biokominek „RAVE” o wartości 550 zł (pięćset pięćdziesiąt PLN) brutto. 
Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzca nagrody głównej otrzyma Nagrodę poprzez odbiór osobisty z siedziby Organizatora we wcześniej ustalonym terminie, po przekazaniu potrzebnych informacji, na zasadach, o których mowa w §7 poniżej lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora, po wcześniejszym przekazaniu potrzebnych informacji adresowych. Pozostali zwycięzcy otrzymają nagrody przesyłką kurierską na koszt Organizatora, po wcześniejszym przekazaniu potrzebnych informacji adresowych. W przypadku, błędnego wskazania adresu lub danych Uczestnika Konkursu uniemożliwiających skuteczne doręczenie nagrody, a także w przypadku braku zgłoszenia się po odbiór nagrody głównej w ciągu  30 dni od  daty rozstrzygnięcia Konkursu, pomimo prawidłowego powiadomienia o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

§6. Rozstrzygnięcie konkursu

Po zakończeniu Konkursu, dnia 09 września 2023 r. o godz. 13:00, Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, wybierze wśród Uczestników jednego zwycięzcę („Zwycięzca”), których hasło zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa przy ocenie haseł konkursowych weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników tzn. zostanie nagrodzony autor najciekawszego hasła promocyjnego.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i dodatkowo lista zwycięzców zostanie ogłoszona na profilu firmowym w serwisie społecznościowym Facebook na https://www.facebook.com/HitzeProducentKominkow oraz na profilu https://www.facebook.com/stalkocom w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na taką formę powiadomienia.
Organizator telefonicznie ustali ze zwycięzcą Nagrody głównej warunki i termin odbioru Nagrody.

§7. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Stalko sp. z o.o. sp.k. oświadcza, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Stalko sp. z o.o. sp.k., 00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253, numer NIP 9481990793, REGON 141434663.
Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@stalko.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w związku z realizacją konkursu pt. „Wymyśl hasło promocyjne dla kominków marki HITZE”. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania konkursu.
Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
Stalko sp. z o.o. sp.k. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w tym podmiotom IT oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Stalko sp. z o.o. sp.k. zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu,
Dane Uczestnika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
Odmowa podania przez zwycięzcę Konkursu danych wskazanych w ust. 5 powyżej może skutkować odmowa wydania Nagrody.

§8. Naruszenie Regulaminu

Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
Za naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności:
podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych;
zgłoszenie do Konkursu pracy konkursowej naruszającej §4 ust. 3 i 4 Regulaminu;
próbę sprzecznego z przepisami prawa wpłynięcia na przebieg Konkursu – w szczególności poprzez groźby, oszustwa i wymuszenia.
Decyzja o wykluczeniu z Konkursu zostanie przekazana Uczestnikowi wykluczonemu na podany przez niego środek kontaktu. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

§9. Prawa autorskie

Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.hitze.pl/konkurs
Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych Organizatora.
Każdorazowo wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, Organizator zostaje upoważniony do wykonywania zależnego prawa autorskiego do utworu stanowiącego przedmiot przeniesienia, tj. prawa zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowania, jak również upoważniania osób trzecich do wykonywania zależnego prawa autorskiego do takiego utworu. Uczestnik nie zachowuje przy tym prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego.
Zwycięzca Konkursu, na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą przyznania mu nagrody w Konkursie, przekaże na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych na pracach konkursowych, na polach eksploatacji znanych w dniu przekazania praw, a w szczególności wskazanych w ustępie poprzedzającym, a dodatkowo w zakresie praw zależnych. Określenie zakresu licencji wskazanej w ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia praw.6. Osoby zgłaszające prace konkursowe, udzielają Organizatorowi upoważnienia do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych względem utworów utrwalonych na zgłoszeniu konkursowym, w tym w szczególności poprzez podejmowanie decyzji o pierwszym rozpowszechnieniu utworu.7. Organizator zobowiązany jest do poszanowania autorskich praw osobistych Uczestników Konkursu i oznaczania autorstwa prac konkursowych przy ich wykorzystywaniu.

§10. Postanowienia Końcowe

Kontakt z Organizatorem Konkursu we wszelkich kwestiach z nim związanych jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu lub pod następującym adresem mailowym: info@hitze.pl
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adresy wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu w terminie trzech dni od zakończenia Konkursu – osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą zmienić Regulamin w formie aneksów.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
Konsumenci mogą oddać spory związane z wykonywaniem niniejszego regulaminu pod mediację właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej – szczegóły: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137.
Wszelkie spory dotyczące Konkursu niedające się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez sąd powszechny Właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

pl_PLPolski