Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że Administratorem Danych jest:
STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, KRS: 0000836475.
Dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w prawnie uzasadnionych interesie realizowanym przez Administratora – marketing (art.6 ust.1 lit. b i c i f RODO). Dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej, firmie niszczącej dokumenty, bankom, właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych; prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres do korespondencji wskazany powyżej lub na mail IOD; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy, a w przypadku podjęcia współpracy brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: iod@hitze.pl.

pl_PLPolski